اصطلاحات سیم و کابل

واژه نامه تخصصی سیم و کابل

واژه ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ   مقدمه ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ زﺑﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد. زﺑﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﻗﺎﻟﺐ واژﮔﺎﻧﻰ...

ادامه مطلب