بررسی اثر نانورس ارگانیک ابر ساختار کامپاند پی وی سی سیم و کابل

اثر مقدار نانورس بر ساختار و خواص کامپاند پی وی سی سیم و کابل بررسی شده است. مطالعه تصاویر آزمون تفرق اشعه ایکس ۲ نشان میدهد که با تغیی...

ادامه مطلب