اصطلاحات سیم و کابل

واژه نامه تخصصی سیم و کابل

واژه ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ   مقدمه ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ زﺑﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد. زﺑﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﻗﺎﻟﺐ واژﮔﺎﻧﻰ...

ادامه مطلب

پریز برق

انواع و اقسام پریز برق، از طرح های ساده تا مدل های مدرن چند منظوره

انواع و اقسام پریز برق، از طرح های ساده تا مدل های مدرن چند منظوره پریزهای برق دارای انواع مختلفی بوده و کاربردهای جداگانه ای دارند. ش...

ادامه مطلب