مشاهده فیلترها

افشار نژاد خراسان (17)

جهت انتقال جریان برق از سیم و کابل استفاده می گردد.