مشاهده فیلترها

افشار نژاد خراسان (17)

البرز الکتریک نور (لینکو) (90)

جهت انتقال جریان برق از سیم و کابل استفاده می گردد.