کابل‌های تخت با هادی محافظ با عایق pvc افشار نژاد خراسان (1)

کابل‌های شیلد (2)

کابل‌های شیلد مسلح (2)

کابل‌های قدرت (2)

کابل‌های مسلح (2)