سیم های ساختمانی و ارت افشار نژاد خراسان (2)

سیم‌های اتومبیلی افشار نژاد خراسان (3)

سیم‌های سخت هوایی افشار نژاد خراسان (1)