مشاهده فیلترها

 

لیست قیمت سیم و کابل لوشان (کلیک کنید)

ﺷﺮﮐﺖ سیم و کابل لوشان (ﻟﯿﺎ ﻗﺰوﯾﻦ)

(کابل لوشان) از ﺳﺎل 1373 ﺑﺎ ﻧﺎم زﯾﺒﺎي ﻟﻮﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺳﺮ ﺳﺒﺰ در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮد.

ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي رﺷﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎي ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وري ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ و اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﺳﺘﻤﺮار از ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ و … ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮك ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ (ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠﯽ) ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ ﻟﯿﺎﻗﺰوﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ , آزﻣﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ راه اﻧﺪازي ﺷﺪ.
ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ آﻧﭽﻪ راي ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺧﻮد ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻓﺮود آورده و اﻣﯿﺪورﯾﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم و ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪ ﺳﺒﺰ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ و درﯾﺎي ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﻮر ﺟﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻧﺪوﺧﺘﻪ اي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻨﻤﻮده اﯾﻢ.

لیست قیمت محصولات سیم و کابل لوشان (نمایندگی تهران)
سیم و کابل لوشان

تجهیزساختمان | نماینده فروش سیم و کابل لوشان

خط مشی شرکت سیم و کابل لیا قزوین (کابل لوشان)

شرکت سيم و کابل لياء قزوين (لوشان) , دارنده سیستم یکپارچه مدیریت IMS , مطابق با استاندارد ISO 9001:2015 , OHSAS 18001:2007 , ISO 14001:2015 با ایجاد گسترش فرهنگ کیفیت در تمامی سطوح تشکیلاتی از طریق انجام اقدامات ذیل محصولاتی مطابق با خواست مشتریان و سایر طرف های ذینفع را تولید می نماید.

گرايش خط مشی کيفيت ما بر اين استوار است که در عرصه فعاليت ها از طريق فرآيند بهبود مستمر به بالاترين درجه کيفيت و با رضايت کامل مشتری نائل شويم.

اهداف

  • ارائه ساختاری مناسب و کارا برای همکاري و هماهنگي در کليه بخشهای شرکت.
  • استفاده از دانش فنی روز و مواد اوليه با کيفيت در جهت ارتقا سطح کيفيت محصولات.
  • تلاش در جهت افزايش رضايت مندی مشتریان.
  • تلاش در راستاي توسعه کمي و کيفی محصولات شرکت.
  • درک نيازهای مشتريان محترم که براساس استاندارد های ملی و بين المللي می باشد و ارائه خدمات با کيفيت و مطلوب به آنان در حداقل زمان ممکن.
  • ارتقای سطح سلامت نيروی انسانی از طريق انجام معاينات ادواري جهت اطلاع از وضعيت و اتخاذ رويکردهای مناسب بهبود.
  • گسترش دانش و آگاهی در زمينه های ايمنی و سلامت شغلی و محيط زيست در بين کليه طرف های ذينفع از طريق ابزارهای ارتباطات سازمانی
  • کاهش عوامل بالقوه و در صورت امکان اجتناب از برون ريز و خروجی های زيان آور برای محيط زيست.
  • مديريت ارشد ، سازمان را ملزم و متعهد به اجرای موارد فوق دانسته و پشتيبانی خود را از سيستم مديريت کيفيت اعلام ميدارد و از کليه پرسنل انتظار دارد تا ضمن درک اصول اين خط مشی با رعايت قواعد با آن پایبند باشند.

امنیت در خرید کابل لوشان

از آنجایی که ایجاد حس امنیت لازمه رابطه برد برد با مشتریان هر شرکتی است ، شرکت کابل لوشان با حضور مداوم از ابتدا تا انتهای هر پروژه ای در راستای تحقق خواسته مشتری در سطح قابل توجه ای توانسته است با ایجاد حس امنیت رضایت حداکثری مشتریان خود را کسب نماید.

اعتمادسازی در شرکت سیم و کابل لوشان

لازمه اعتماد صداقت است ، شرکت کابل لوشان در طول فعالیت خود همیشه در ارتباط با مشتریان با نهایت صداقت و حسن انجام کار توانسته به شکل چشمگیری در حوزه اعتماد سازی نزد مشتریان خود جایگاهی ویژه داشته باشد.

کابل لوشان با سال ها تجربه

تمامی شرکتهای صنعتی به پشتوانه تجربه علمی و فنی خود در عرصه صنعت موفق به کسب جایگاه برتر در میان رقبای خود می شوند . از این رو سه دهه حضور گسترده و فعال شرکت کابل لوشان در عرصه تولید و پیشینه تجربه ای بالا در تولید انواع هادی های مسی و گرانول پی وی سی مورد نیاز جهت تولید انواع سیم و کابل که منجر به تولید محصولات از ابتدا تا انتها در داخل مجموعه شده است خود بیانگر دارا بودن تجربه ای بالا در میان رقبای این صنعت است.

دانش روز در شرکت سیم و کابل لیا قزوین (لوشان)

رقابت در بازار جهانی ما را بر آن داشته تا از تکنولوژی روز دنیا مطلع بوده و همواره با دریافت فیدبک های موجود در این بازار دائما در حال رقابت با رقبایی بزرگ باشیم و از آنجائیکه رقابت قیمتی همیشه لازمه کار ما بوده و هست ، با بروزرسانی تکنولوژی خود ضایعات تولیدی را به حداقل رسانده و تعادل قابل قبولی را در قیمت تمام شده بدست آورده ایم . از این رو به جرات می توان گفت شرکت کابل لوشان پیشتاز در یادگیری و پیاده سازی دانش روز در تولیدات خود می باشد.

رضایت مشتریان از سیم و کابل لوشان

شرکت کابل لوشان با رعایت اصول و قاعده مشتری مداری که شامل شفاف سازی ، جلب رضایت مشتری ، احترام به مشتری ، سرعت و دقت در پاسخگویی ، تعهد و حفظ خونسردی در مواقع مهم می باشد ، توانسته است رضایت حداکثری را در میان مشتریان متعدد خود داشته باشد.

قیمت سیم و کابل لوشان

امروزه ارائه قیمتی مناسب برای مشتریان از مهمترین دلایل ماندگاری در بازار رقابتی و فعالیت در حوزه صنعت برای هر شرکتی محسوب می شود . شرکت کابل لوشان با رعایت حاشیه سود مناسب و منطقی همواره سعی در جذب مشتری و ماندگاری در بازار هدف نموده است.

استاندارد ها ، تاییدیه ها و گواهینامه های شرکت سیم و کابل لوشان

– تائیدیه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
– 
تائیدیه شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
– 
تائیدیه شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
– 
تائیدیه شرکت توزیع نیروی برق استان قم
– 
تائیدیه شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
– 
تائیدیه شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
– 
تائیدیه شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
– 
تائیدیه شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
– 
تائیدیه شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
– 
تائیدیه شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
– 
تائیدیه شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان
– 
تائیدیه شرکت توزیع نیروی برق تبریز
– 
تائیدیه شرکت توزیع نیروی برق اهواز
پروانه استاندارد اجباری برای سیم کشی نصب ثابت
– 
پروانه استاندارد اجباری برای کابل های قدرت
– 
پروانه استاندارد اجباری برای کابل های بالابر و کابلهای اتصالات متحرک
– 
پروانه استاندارد اجباری برای کابل ها و بندهای قابل انعطاف
– 
پروانه استاندارد اجباری برای کابل های غیر قابل انعطاف
– 
پروانه استاندارد اجباری برای کابل های قدرت
گواهینامه OHSAS 18001:2007
گواهینامه ISO 9001:2015
گواهینامه ISO 14001:2015
عضویت در انجمن صنفی کارفرمانی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران
تائیدیه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

منبع: سیم و کابل لوشان

هیچ محصولی یافت نشد.