مشاهده فیلترها

سیم لوشان (1)

ﺷﺮﮐﺖ سیم و کابل لوشان (ﻟﯿﺎ ﻗﺰوﯾﻦ)

از ﺳﺎل 1373 ﺑﺎ ﻧﺎم زﯾﺒﺎي ﻟﻮﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺳﺮ ﺳﺒﺰ در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮد.

ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي رﺷﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎي ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وري ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ و اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﺳﺘﻤﺮار از ﺧﺪﻣﺎت اوﻟﯿﻪ و … ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮك ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ (ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠﯽ) ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ ﻟﯿﺎﻗﺰوﯾﻦ در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ , آزﻣﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ راه اﻧﺪازي ﺷﺪ.
ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ آﻧﭽﻪ راي ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺧﻮد ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻓﺮود آورده و اﻣﯿﺪورﯾﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم و ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪ ﺳﺒﺰ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ و درﯾﺎي ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﻮر ﺟﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻧﺪوﺧﺘﻪ اي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻨﻤﻮده اﯾﻢ.

لیست قیمت (هرمتر-تومان) محصولات سیم و کابل لوشان

  • جهت اطلاع از درصد تخفیف سیم و کابل لوشان با ما تماس بگیرید. 91091219(021) داخی 1 و یا تلفن مستقیم 09196216268 و واتساپ همین خط

لیست قیمت سیم و کابل لوشان (03 آبان 1400)

سیم افشان قیمت کابل افشان قیمت کابل مفتولی قیمت  
0.35*1 1220 0.5*2 4550 4*2 27000
0.5*1 1650 0.75*2 6350 6*2 39000
0.75*1 2300 1*2 7700 10*2 62800
1*1 2750 1.5*2 10400 16*2 97000
1.5*1 3945 2.5*2 16550 6*3 57000
2.5*1 6235 4*2 25800 10*3 91900
4*1 10180 6*2 35950 4*4 49500
6*1 15400 10*2 62500 6*4 72900
10*1 26000 16*2 92500 10*4 118000
16*1 40400 0.5*3 6350 16*4 183700
25*1 62850 0.75*3 8700 25+16*3 254800
35*1 89200 1*3 10650 35+16*3 339300
50*1 124200 1.5*3 14700 6*5 89400
70*1 188650 2.5*3 23750 10*5 149450
95*1 251700 4*3 36000 کابل کولری قیمت
120*1 320300 6*3 51450 1*4 12850
150*1 393750 10*3 88900 1.5*4 18700
سیم مفتول قیمت 16*3 134750 1*5 15750
0.5*1 1470 25*3 214400 1.5*5 22700
0.75*1 2350 35*3 292750 کابل سازمانی قیمت
1*1 2950 25+16*3 248600 6+6*1 41150
1.5*1 4100 35+16*3 338100 10+10*1 58800
2.5*1 6800 50+25*3 469200 6+6*3 76300
4*1 10600 0.5*4 8200 10+10*3 122250
6*1 15800 0.75*4 11300 کابل شیلددار قیمت
10*1 26600 1*4 13800 1*2 13200
سیم بند تخت (نایلون) قیمت 1.5*4 19450 1.5*2 16150
0.5*2 3700 2.5*4 31250 2.5*2 22650
0.75*2 4900 4*4 47000 1.5*3 22400
1*2 6050 6*4 67500 2.5*3 31200
1.5*2 8500 10*4 112700
2.5*2 13600 16*4 178750 کابل مخابراتی قیمت
(هوایی/طوسی)
قیمت
(زمینی/مشکی)
کابل کیسه ای قیمت 0.75*5 14200 0.6*2*2 5500 5600
0.5*2 4100 1*5 18150 0.6*2*4 9400 9600
0.75*2 5450 1.5*5 24600 0.6*2*6 13200 13500
1*2 7000 2.5*5 38350 0.6*2*10 22650 22850
1.5*2 9750 4*5 58800 کابل کنترل قیمت
كابل كواكسيال قیمت 6*5 84000 1*7 24100
4.5C-2V 7500 10*5 146750 1.5*7 36750
4.5C-2V 6250 16*5 219250 1.5*12 61700
RG-59 9400 25*5 342400 کابل جوش قیمت
RG-59 6700 16*1 49200
كابل كواكسيال تركيبي قیمت 25*1 71750
RG-59+2*22CU 8800 35*1 102500
50*1 141000