کابل‌های قدرت با عایق XLPE افشار نژاد خراسان (3)

کابل‌های مسلح با عایق XLPE افشار نژاد خراسان (2)